Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie Kadry od podstaw. Na zajęciach, prowadzonych w formie aktywnych warsztatów zapoznamy uczestników z zasadami prowadzenia akt osobowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przygotowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Najbliższe terminy zajęć stacjonarnych:
14 – 15 lipca 2021
10 – 11 sierpnia 2021

 

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 1200 zł brutto od osoby 1020 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
16 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Program zajęć:

1. Podstawowa dokumentacja pracownicza
• akta osobowe z uwzględnieniem zmian
• dokumentacja pracownicza: wykazy, rejestry, kartoteki

2. Nawiązanie stosunku pracy
• umowa o pracę
• rodzaje umów o pracę
• obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
• sposób zawarcia umowy o pracę
• podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

3. Zmiana warunków umowy o pracę
• porozumienie zmieniające
• wypowiedzenie warunków pracy i płacy
• czasowe powierzenie innej pracy

4. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
• podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
• plany urlopów
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
• urlopy bezpłatne
• zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
• sposoby usprawiedliwiania nieobecności
• ewidencjonowanie urlopów pracowniczych – karta urlopowa

5. Czas pracy
• podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
• okresy odpoczynku
• systemy i rozkłady czasu pracy
• praca w godzinach nadliczbowych
• praca w porze nocnej
• praca w niedziele i święta
• nowe zasady prowadzenie ewidencji czasu pracy

6. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych
• umowa zlecenia
• umowa o dzieło
• prawidłowe treści umów i ich realizacja

7. Odpowiedzialność materialna pracowników
• odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
• odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone

8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
• ochrona pracy kobiet ciężarnych
• uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
• urlopy macierzyńskie
• urlopy wychowawcze

9. Rozwiązywanie stosunku pracy
• na mocy porozumienie stron
• rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
• rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
• z upływem czasu, na który była zawarta
• wygaśnięcie stosunku pracy
• rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

10. Świadectwo pracy
• szczegółowa treść świadectwa pracy
• sposób i tryb jego wydawania i prostowania
• nowe obowiązki pracodawcy

11. Archiwizacja dokumentacji personalnej
• 10 czy 50 lat? Możliwości i obowiązki pracodawcy.

Dlaczego my?
– Nasze zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.
– Dzięki zajęciom faktycznie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności.
– Otrzymasz kompleksowe materiały szkoleniowe, które wykorzystasz w pracy zawodowej.
– Wszystkie nasze szkolenia objęte są 15% dofinansowaniem ze środków unijnych!
– Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– Po zajęciach przez 30 dni otaczamy naszych kursantów opieką po szkoleniową, w trakcie której możesz się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres biuro@e-ssc.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 854 555. 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas Facebook – Simple Solution Consulting