Serdecznie zapraszamy na trzydniowe, intensywne szkolenie #Kadry Płace ZUS z Płatnikiem (poziom podstawowy) adresowane jest do osób rozpoczynających pracę w dziale kadr i płac, dziale księgowości, biurze rachunkowym, chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. 
Na zajęciach, prowadzonych w formie aktywnych warsztatów zapoznany uczestników z zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przygotowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, naliczania i rozliczania wynagrodzeń a także prawidłowej obsługi dokumentów ZUS za pośrednictwem programu Płatnik.

Terminy:
13-15 marca 2019
27-29 marca 2019
10-12 kwietnia 2019
15-17 maja 2019
29-31 maja 2019
Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 1200 zł brutto od osoby i obejmuje:
24 godziny zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.

Wiosenna promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%, 4 osoby rabat 15%.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program zajęć:

Dzień I – Kadry

 1. Podstawowa dokumentacja pracownicza
  • akta osobowe
  • wykazy, rejestry, kartoteki
 2. Nawiązanie stosunku pracy
  • umowa o pracę
  • rodzaje umów o pracę
  • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
  • sposób zawarcia umowy o pracę
  • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika
 3. Zmiana warunków umowy o pracę
  • porozumienie zmieniające
  • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
  • czasowe powierzenie innej pracy
 4. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
  • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
  • plany urlopów
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • urlopy bezpłatne
  • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
  • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
  • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych – karta urlopowa
 5. Czas pracy
  • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
  • okresy odpoczynku
  • systemy i rozkłady czasu pracy
  • praca w godzinach nadliczbowych
  • praca w porze nocnej
  • praca w niedziele i święta
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 6. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych
  • umowa zlecenia
  • umowa o dzieło
  • prawidłowe treści umów i ich realizacja
 7. Odpowiedzialność materialna pracowników
  • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone
 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
  • ochrona pracy kobiet ciężarnych
  • uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
  • urlopy macierzyńskie
  • urlopy wychowawcze
 9. Rozwiązywanie stosunku pracy
  • na mocy porozumienie stron
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • z upływem czasu, na który była zawarta
  • wygaśnięcie stosunku pracy
  • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 10. Świadectwo pracy
  • szczegółowa treść świadectwa pracy
  • sposób i tryb jego wydawania i prostowania

Dzień II – Płace

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
  • wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
  • systemy wynagradzania
  • dokumentacja wynagrodzeń
  • obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
  • wynagrodzenie minimalne
  • zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 2. Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy
  • wynagrodzenie za czas urlopu
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
  • wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
  • wynagrodzenie za czas przestoju
  • wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
 3. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • wynagrodzenie za pracę w nocy
  • odszkodowania, odprawy i rekompensaty
  • obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
 4. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych
  • umowa zlecenia
  • umowa o dzieło
 5. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
  • krajowe i zagraniczne podróże służbowe
  • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
  • wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • świadczenie urlopowe
  • inne świadczenia pozapłacowe
 6. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń
  • rozliczenia z ZUS
  • rozliczenia z urzędem skarbowym
 7. Przykładowa lista płac
  • naliczanie listy płac

Dzień III – Obsługa Programu Płatnik

 1. Wprowadzenie do programu Płatnik
 2. Zakładanie Kartotek w Rejestrze Płatników
 3. Zgłoszenie Płatnika składek do ZUS
 4. Rejestr ubezpieczonych
 5. Dokumenty zgłoszeniowe (przygotowanie, zmiana, korekta)
 6. Dokumenty rozliczeniowe (przygotowanie, zmiana, korekta)
 7. Przekaz, wysyłka i potwierdzanie dokumentów do ZUS
 8. Tworzenie informacji miesięcznych i rocznych dla ubezpieczonych
 9. Obsługa programu Płatnik w PUE ZUS

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting

Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro

Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl

Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/