Szkolenie #Dokumentacja pracownicza z elementami ewidencjonowania czasu pracy

Serdecznie zapraszamy na szkolenie # Dokumentacja pracownicza z elementami planowania i ewidencjonowania czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków i odpowiedzialności w zakresie nowego sposobu prowadzenia akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej, w tym rozbudowanej ewidencji czasu pracy.

Terminy zajęć:
W celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 a także dostosowując się do potrzeb Klienta realizujemy zajęcia indywidualne. Termin szkolenia ustalany jest z osobą zainteresowaną.
Zapewniamy odległości na sali wynoszące min. 1,5 m między uczestnikiem oraz prowadzącym szkolenie. Pomieszczenie oraz sprzęty użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane. Prowadzący i uczestnik będą używać maseczek ochronnych. Serwis kawowy oraz lunch jest podawany w naczyniach jednorazowych.

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 650 zł brutto od osoby 550 zł brutto od osoby (zwolnienie z podatku VAT)   i obejmuje:
8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Program zajęć:

1. Zmiany w Kodeksie pracy – dostosowanie przepisów prawa pracy do RODO.
Ograniczenie zakresu danych osobowych których podania ma prawo żądać pracodawca.
Zbieranie danych osobowych kandydatów i pracowników za ich zgodą uregulowane w Kodeksie pracy.
Nowe zasady pozyskiwania danych biometrycznych od pracowników.
Nowe regulacje dot. monitoringu wizyjnego w firmie – czy wszędzie można zamontować kamery?
Nowe zasady stosowania monitoringu poczty elektronicznej oraz monitoringu innego rodzaju (np. komputerów służbowych, monitoring GPS, monitoring telemetryczny floty samochodowej)
Świadectwo pracy po zmianach w Kodeksie pracy – co się zmieniło?

2. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)
Jakie dokumenty mają się znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?
Do czego przeznaczona jest nowa część D?
Zmiana zasad przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy – równy status z aktami osobowymi
Skrócony okres przechowywania akt – 10 lat zamiast 50 lat

3. Wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej.
Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
Zatarcie kary porządkowej.

4. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?

5. Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.

6. Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie.

7. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

8. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji.

9. Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.

10. Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?

11. Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?

12. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

13. Czas pracy
Nowa ewidencja czasu pracy – jakie elementy musi zawierać?
W jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.
Zasady powierzania pracownikom pracy w niedziele, święta i w soboty (inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy):
Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
Godziny nadliczbowe:
– w jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
– w jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
– jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
– kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?

14. Urlopy wypoczynkowe:
wymiar urlopu,
zasady udzielania urlopu,
urlop na żądanie,
czy można odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
zmiana terminu zaplanowanego urlopu,
odwołanie pracownika z urlopu.

Dlaczego my?
– Nasze zajęcia prowadzą wykładowcy praktycy.
– Dzięki zajęciom faktycznie podniesiesz swoje kwalifikacje i zdobędziesz nowe umiejętności.
– Otrzymasz kompleksowe materiały szkoleniowe, które wykorzystasz w pracy zawodowej.
– Wszystkie nasze szkolenia objęte są 15% dofinansowaniem ze środków unijnych!
– Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
– Po zajęciach przez 30 dni otaczamy naszych kursantów opieką po szkoleniową, w trakcie której możesz się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go mailem na adres biuro@e-ssc.pl. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 796 854 555

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas Facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS SZKOLEŃ STACJONARNYCH

Dbając o Państwa bezpieczeństwo podczas szkoleń stacjonarnych organizowanych przez Simple Solution Consulting przygotowane zostały następujące rozwiązania w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

  • Zapewniamy odległości na sali szkoleniowej wynoszące min. 1,5 m między uczestnikami oraz prowadzącym szkolenie;

  • Wszystkie pomieszczenia oraz sprzęt użytkowane w ciągu dnia są regularnie dezynfekowane,

  • Obsługa będzie używać jednorazowych rękawiczek oraz korzystać z maseczek,

  • Serwis kawowy oraz lunch jest podawany w naczyniach jednorazowych,

  • Korzystanie z przerw kawowych jest nielimitowane oraz dostępne przez cały czas szkolenia,

  • Liczba miejsc przy stolikach jest przystosowana do obowiązujących zaleceń,

  • Dozowniki z płynami do dezynfekcji znajdują się w miejscach ogólnodostępnych,

  • Regularna wymiana powietrza we wszystkich pomieszczeniach.