Dwudniowy kurs „Kadry i płace w pigułce – kurs dla początkujących” adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w dziale kadr i płac, dziale księgowości, biurze rachunkowym, chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
Na zajęciach, prowadzonych w formie aktywnych warsztatów zapoznany uczestników z zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej, przygotowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy a także naliczania i rozliczania wynagrodzeń.

Terminy:

Terminy:

19-20 grudnia 2018

15 -16 stycznia 2019

19 -20 lutego 2019

Zimowa promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3  osoby rabat 10%

Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 950 zł brutto od osoby i obejmuje:
16 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Program zajęć:

Dzień I – Kadry

1. Podstawowa dokumentacja pracownicza
• akta osobowe
• wykazy, rejestry, kartoteki

2. Nawiązanie stosunku pracy
• umowa o pracę
• rodzaje umów o pracę
• obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
• sposób zawarcia umowy o pracę
• podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

3. Zmiana warunków umowy o pracę
• porozumienie zmieniające
• wypowiedzenie warunków pracy i płacy
• czasowe powierzenie innej pracy

4. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
• podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
• plany urlopów
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
• urlopy bezpłatne
• zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
• sposoby usprawiedliwiania nieobecności
• ewidencjonowanie urlopów pracowniczych – karta urlopowa

5. Czas pracy
• podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
• okresy odpoczynku
• systemy i rozkłady czasu pracy
• praca w godzinach nadliczbowych
• praca w porze nocnej
• praca w niedziele i święta
• prowadzenie ewidencji czasu pracy

6. Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych
• umowa zlecenia
• umowa o dzieło
• prawidłowe treści umów i ich realizacja

7. Odpowiedzialność materialna pracowników
• odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
• odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone

8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
• ochrona pracy kobiet ciężarnych
• uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
• urlopy macierzyńskie
• urlopy wychowawcze

9. Rozwiązywanie stosunku pracy
• na mocy porozumienie stron
• rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
• rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
• z upływem czasu, na który była zawarta
• wygaśnięcie stosunku pracy
• rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

10. Świadectwo pracy
• szczegółowa treść świadectwa pracy
• sposób i tryb jego wydawania i prostowania

Dzień II – Płace

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
• wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
• systemy wynagradzania
• dokumentacja wynagrodzeń
• obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
• wynagrodzenie minimalne
• zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

2. Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy
• wynagrodzenie za czas urlopu
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop
• wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
• wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
• wynagrodzenie za czas przestoju
• wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy

3. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
• wynagrodzenie za pracę w nocy
• odszkodowania, odprawy i rekompensaty
• obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

4. Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych
• umowa zlecenia
• umowa o dzieło

5. Pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe
• krajowe i zagraniczne podróże służbowe
• ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu
• wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• świadczenie urlopowe
• inne świadczenia pozapłacowe

6. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń
• rozliczenia z ZUS
• rozliczenia z urzędem skarbowym

7. Przykładowa lista płac
• naliczanie listy płac

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie zgłoszenia oraz wpłata należności na konto. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Specjalista w dziedzinie kalkulacji płac dla pracowników. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie kursy i szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej. Podczas zajęć uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting
Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro
tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl
Polub nas na Facebook – Simple Solution Consulting