Serdecznie zapraszamy na szkolenie #Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności. Uprawnienia rodzicielskie 2019 ze szczególnym uwzględnieniem nowych  obowiązków i odpowiedzialności.  

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich wypoczynkowych, dodatkowych, bezpłatnych, okolicznościowych, rodzicielskich. Szkolenie prowadzone jest w formie aktywnych warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego przedstawione zostaną przykłady i interpretacje z omawianego zakresu.

Terminy:

11 marca 2019

25 marca 2019

08 kwietnia 2019

24 kwietnia 2019

13 maja 2019

27 maja 2019

Zajęcia odbywają się w godzinach 09.00 – 16.00.

Nie pasuje Ci termin? Zapytaj nas o ofertę specjalną – szkolenia indywidualne!

Miejsce kursu: Żyrardów

Koszt: 450 zł brutto od osoby i obejmuje:

8 godzin zajęć dydaktycznych (w tym konsultacje indywidualne), materiały szkoleniowe, materiały do pracy (długopis, notes), kawę, herbatę, ciastka.

Wiosenna promocja zgłaszając na szkolenie 2 osoby rabat 5%, 3 osoby rabat 10%, 4 osoby rabat 15%.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 Program szkolenia

 1. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
  • zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
  • zmiana pracodawcy w trakcie roku,
  • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
  • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
  • urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?,
  • potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
  • pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
  • urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
 2. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:
  • rozliczanie urlop z dołu,
  • brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu,
  • rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
  • pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
 3. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
  • termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego,
  • realizacja wymogu zaplanowania części co najmniej 14 dniowej,
  • plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy,
  • urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
  • przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu,
  • zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
  • choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.
 4. Staż pracy do celów urlopowych:
  • okresy uwzględniane i pomijane w stażu pracy,
  • zagraniczny staż pracy,
  • edukacja w stażu pracy,
  • zasiłek dla bezrobotnych i stypendia stażowe,
  • okresy pracy na roli w stażu ogólnozakładowym,
  • metody sumowania poszczególnych okresów zatrudnienia.
 5. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych:
  • grupy zawodowe uprawnione do urlopów na zasadach szczególnych,
  • urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),
  • urlop dodatkowy weterana działań poza granicami Państwa.
 6. Urlop bezpłatny:
  • tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
  • zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
  • urlop bezpłatny a staż pracy.
 7. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
  • zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych,
  • kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.
  • zwolnienia lekarskie,
  • wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,
  • zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe,
  • zwolnienia działaczy związkowych,
  • zwolnienia społecznego inspektora pracy,
  • zwolnienia honorowych krwiodawców,
  • zwolnienia powodziowe,
  • nowy rodzaj zwolnienia dla pracowników-myśliwych zajmujących się odstrzałem sanitarnym,
  • zwolnienia aplikantów i doktorantów.
 8. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
  • pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
  • wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień,
  • umowa lojalnościowa,
  • problem dorozumianego przyznania uprawnień.
 9. Praca kobiet w ciąży przy monitorach ekranowych
  • przerwy dla kobiet w ciąży w miejsce obniżenia wymiaru czasu pracy,
  • zwykła przerwa monitorowa a przerwa udzielana na zasadach szczególnych
 10. Urlop macierzyński i rodzicielski:
  • prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
  • urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie,
  • aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego,
  • zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
  • możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,
  • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego,
 11. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:
  • aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
  • zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
  • termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
  • zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego,
  • wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,
  • problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych,
  • maksymalny próg obniżenia etatu alternatywnego w stosunku do urlopu wychowawczego ,
  • ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.
 12. Urlop ojcowski:
  • wymiar urlopu ojcowskiego,
  • termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
  • podział urlopu ojcowskiego na części,
  • zasady wnioskowania o urlop ojcowski.
 13. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem:
  • korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny,
  • pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
  • korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu,
  • zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego,
  • wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa,
  • wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie głównej www.e-ssc.pl w zakładce formularz zgłoszeniowy.

O wykładowcy: Doświadczony wykładowca, ekspert prawa pracy. Jest wysoko oceniana przez uczestników zajęć. Wszystkie szkolenia prowadzi niemal wyłącznie w formie warsztatowej, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Simple-Solution-Consulting

Biuro: Żyrardów, ul. Izy Zielińskiej 13a I piętro

Tel. 796 854 555 mail: biuro@e-ssc.pl

Polub nas facebook – Simple Solution Consulting, instagram.com/simplesolutionconsulting/